Lindrende fysioterapi

TILSKUD TIL

LINDRENDE FYSIOTERAPI


Vedrørende palliativ fysioterapi til patienter, der opholder sig i hjemmet, kan der efter Servicelovens kapitel 20 §122 ydes hjælp til egen udgift til sygeplejeartikler og lignende, herunder fysioterapi, når en nærtstående passer den døende i forbindelse med et etableret plejeforhold efter Servicelovens §119, eller kommunen varetager plejen helt eller delvis eller yder tilskud efter §95 i Serviceloven til hjælp, som familien selv antager, eller hvis et hospice varetager plejen.

 

Ifølge Servicelovens §122, stk. 2 ydes hjælpen uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold.

 

Der kan efter bestemmelsen ydes hjælp til egen udgift til bl.a. fysioterapi, hvis fysioterapien kan antages at ville være givet til den døende under indlæggelse på sygehus.

 


Servicelovens kapitel 20 betinger, ”at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid”. Der er ikke fastsat nogen tidsgrænse for, hvor længe hjælpen kan ydes. Dette kan ske, så længe lovens betingelser er opfyldt, herunder betingelser om, at der fortsat skal være et plejebehov.


Ansøgning skal laves af egen læge eller hospitalslæge, og sendes til Pension og Omsorgskontoret i patientens kommune.