Tilskud

PATIENTBETALING VED FYSIOTERAPI


Ring til mig og få en pris. Jeg følger overenskomsten på området.PATIENTBETALING VED VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI


Nogle patienter med et svært fysisk handicap har ret til vederlagsfri fysioterapi. Din læge kan oplyse dig om, hvorvidt du er berettiget til vederlagsfri behandling.


Kørselsgodtgørelsen giver Sygesikringen ikke tilskud til.SYGESIKRINGEN


Jeg har overenskomst med Sygesikringen, så hvis du har en henvisning fra din læge eller speciallæge, får du tilskud til din behandling. Jeg afregner direkte med Sygesikringen, så du betaler udelukkende patientandelen.
Kørselsgodtgørelse samt gebyr for afbud i utide gives der ikke tilskud til fra Sygesikringen.
MEDICINKORT


Pensionister med medicinkort kan få dækket en del af patientandelen.

Om du er berettiget til et medicinkort afgøres af kommunen.
Kørselsgodtgørelse samt gebyr for afbud i utide gives der ikke tilskud til fra Sygesikringen.

SYGEFORSIKRING "DANMARK"


Hvis du er medlem af Sygeforsikring "danmark", ydes der tilskud til din behandling.


Du kan se på www.sygeforsikring.dk, hvor stort dit tilskud er. Jeg sender den betalte regning direkte til Sygeforsikringen "danmark", hvilket sparer dig både tid og penge.
FORSIKRINGER


Afhængig af din forsikringsaftale kan du muligvis få dækning for behandling af fysioterapeut. Spørg din forsikring.
TILSKUD TIL

LINDRENDE FYSIOTERAPI


Vedrørende palliativ fysioterapi til patienter, der opholder sig i hjemmet, kan der efter Servicelovens kapitel 20 §122 ydes hjælp til egen udgift til sygeplejeartikler og lignende, herunder fysioterapi, når en nærtstående passer den døende i forbindelse med et etableret plejeforhold efter Servicelovens §119, eller kommunen varetager plejen helt eller delvis eller yder tilskud efter §95 i Serviceloven til hjælp, som familien selv antager, eller hvis et hospice varetager plejen.

 

Ifølge Servicelovens §122, stk. 2 ydes hjælpen uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold.

 

Der kan efter bestemmelsen ydes hjælp til egen udgift til bl.a. fysioterapi, hvis fysioterapien kan antages at ville være givet til den døende under indlæggelse på sygehus.

 

Servicelovens kapitel 20 betinger, ”at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid”. Der er ikke fastsat nogen tidsgrænse for, hvor længe hjælpen kan ydes. Dette kan ske, så længe lovens betingelser er opfyldt, herunder betingelser om, at der fortsat skal være et plejebehov.


Ansøgning skal laves af egen læge eller hospitalslæge, og sendes til Pension og Omsorgskontoret i patientens kommune.